copyright_

Copyright

Door het bezoeken van deze website of een van de webpagina's, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de voorwaarden van deze Disclaimer en Copyright Notice die tot tijd kan worden gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande kennisgeving.
Controleer deze website regelmatig voor eventuele wijzigingen of aanvullingen die kunnen worden gemaakt.

Copyright Volcanic Earth™ 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VolcanicEarth

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, lay-out, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Volcanic Earth™. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Volcanic Earth™ is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. Volcanic Earth™ tracht geldige auteursrechten waar te nemen in alle publicaties. Mocht er een schending van het auteursrecht plaatsvinden, zal Volcanic Earth™ het juiste object verwijderen na de kennisgeving van de bekendmaking ervan of de juiste auteursrecht vermelden.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens,
kan VolcanicEarth niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.
Volcanic Earth™ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker.
Volcanic Earth™ geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites
en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.